მშობლის უფლებები და მოვალეობები მისი არასრულწლოვანი შვილების მიმართ

აღნიშნული ვიდეო შეეხება მშობლის უფლებებსა და მოვალეობებს მისი არასრულწლოვანი შვილების მიმართ, კერძოდ განქორწინების შემთხვევაში ბავშვთან ურთიერთობის დარეგულირების მექანიზმებს, ბავშვის ძირითადი საცხოვრებელი ადგილის, ნახვის დღეების,საათების განსაზღვრას ურთიერთშეთანხმებით ან სასამართლოს მეშვეობით.

ადმინისტრაციული სამართალი

3გაგიწევთ სრულ და კვალიფიცირებულ მომსახურებას ადმინისტრაციული სამართლით რეგულირებული საკითხების გადაწყვეტაში, რაც გულისხმობს:

სისხლის სამართალი

გაგიწევთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის მიმართულებით, რაც გულისხმობს: